Isabella a cuddly dark latino female that loves nylon